Thỏa thuận

Thỏa thuận hai bên này xác định thứ tự và các điều kiện mà Doanh nhân Hoàng Mai Chung ký kết thỏa thuận góp tiền với đối tác thông qua phần mềm, nằm trên Internet tại URL sau: https://hoangmaichung.com và các tên miền phụ của nó.

1. Điều khoản và định nghĩa

Ông Hoàng Mai Chung – Căn cước công dân số 001076003734 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 12/04/2018. Ông Hoàng Mai Chung là Doanh nhân với nhiều năm kinh nghiệm làm kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản, công nghệ thông tin.

Đại lý – Là hoạt động thương mại, theo đó bên giao đại lý và bên đại lý thỏa thuận việc bên đại lý nhân danh chính mình mua, bán hàng hóa cho bên giao đại lý hoặc cung ứng dịch vụ của bên giao đại lý cho đối tác cùng ý tưởng để hưởng thù lao.

Thỏa thuận góp tiền – Là thỏa thuận của các đối tác góp tiền cho Tôi để Tôi góp tiền phát triển doanh nghiệp.

Đơn đăng ký – Là thông tin của đối tác cùng ý tưởng được gửi qua trang web hoangmaichung.com liên quan đến yêu cầu ký kết Thỏa thuận góp tiền.

Đối tác cùng ý tưởng – Một người đã được cấp quyền truy cập vào tài khoản do việc chấp nhận thỏa thuận người dùng và chấp nhận thỏa thuận góp tiền, theo điều 3 của thỏa thuận góp tiền.

Tài khoản – Một phần bảo mật chuyên biệt của trang web, lấy thông tin cá nhân của đối tác cùng ý tưởng và cho phép đối tác cùng ý tưởng bằng các dịch vụ đặc biệt, để tạo ứng dụng, thực hiện các giao dịch khác nhằm mục đích cung cấp dịch vụ cho Tôi để quản lý góp tiền, nhận thông báo pháp lý và thông tin liên quan khác từ Tôi, để làm quen với các tài liệu báo cáo và thực hiện các chức năng khác trong khả năng kỹ thuật của tài khoản.

Thỏa thuận lựa chọn – Một thỏa thuận về việc cấp quyền yêu cầu góp tiền trong phần quy định được cung cấp trong phụ lục 2 cho Thỏa thuận góp tiền.

Gói chia sẻ – Gói đặc biệt bao gồm số tiền được bảo đảm với mức chiết khấu tương ứng. Số lượng tiền được bảo đảm trong gói chia sẻ được ký kết giữa Tôi và các đối tác, chấp nhận trên trang web tại địa chỉ: https://hoangmaichung.com.

Góp tiền – Tiền mặt, séc, hối phiếu và các phương tiện góp tiền khác, được sử dụng cho các giao dịch tiền tệ trên Internet, được đăng ký trong tiểu mục “Tài khoản tiền gửi” trong phần “Ngân hàng” của Tài khoản, được các đối tác góp cho Tôi như một khoản góp tiền tạm ứng được bảo đảm, theo thỏa thuận góp tiền, cho các tính toán tiếp theo trong các khung của Thỏa thuận góp tiền, trong trường hợp ký kết.

Dịch vụ góp tiền – Một dịch vụ trên Internet, được dự tính trong tài khoản tiền gửi của tiểu mục trong phần “Ngân hàng” của tài khoản, cho phép chấp nhận góp tiền, liên quan đến Đại lý.

Ngày làm việc – Tất cả các ngày trong tuần, trừ cuối tuần và ngày lễ , được quy định theo pháp luật Việt Nam, trong đó Tôi, Đại lý sẽ thực hiện các hoạt động kinh doanh của họ.

Chi phí – Hoa hồng hoặc phí chuyển nhượng, liên quan đến chuyển đổi, xử lý và chuyển nhượng các khoản góp tiền được thu thập bởi Đại lý và / hoặc các trung gian khác.

Tài khoản – Tài khoản cá nhân của đối tác cùng ý tưởng trong phần tài khoản, là một yếu tố của phần cứng và phần mềm, được tích hợp với các trang web dành cho việc thực hiện các hoạt động kế toán nội bộ của Tôi (biên lai, góp tiền , hoàn lại tiền). Tài khoản không phải là tài khoản được mở bởi các tổ chức tín dụng (ngân hàng) và / hoặc hệ thống góp tiền, hoặc tài khoản lưu ký.

Trang web – Một trang web Internet tại: https://hoangmaichung.com. Tôi có quyền thay đổi địa chỉ được chỉ định của trang web trên Internet bằng cách đăng thông báo trên trang web, không muộn hơn mười ngày (10 ngày) trước đó; và sau khi thông báo cho tất cả các đối tác cùng ý tưởng đã chỉ ra thông tin chi tiết của họ trong phần hồ sơ cá nhân trên tủ của họ. Rủi ro ảnh hưởng xấu đến đối tác cùng ý tưởng do không nhận được thông tin được đăng trên trang web của Tôi theo đoạn này của thỏa thuận góp tiền, sẽ do đối tác cùng ý tưởng chịu

Các bên – Tôi và các đối tác cùng chung ý tưởng.

2. Quy định chung, đại diện và bảo hành

2.1. Thỏa thuận hiện tại được ký kết nhằm mục đích góp tiền cho ông Hoàng Mai Chung để đầu tư vào Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land nhằm xây dựng thành công hệ sinh thái Công Nghệ – Tài Chính Bất động sản. Cụ thể như sau:

– Tôi tự nguyện góp công sức, tài sản, trí tuệ của mình để cùng các Đối tác cùng ý tưởng xây dựng Hệ sinh thái Công nghệ – Tài chính Bất động sản;

– Các Đối tác cùng ý tưởng đóng góp tiền, tài sản cùng tôi thực hiện ý tưởng bằng cách chọn các Gói góp tương ứng.

Tôi được toàn quyền quyết định việc sử dụng số tiền huy động được từ những Đối tác cùng ý tưởng (không phải sử dụng cho cá nhân) để nhằm mục đích xây dựng và phát triển Hệ sinh thái Công nghệ – Tài chính Bất động sản, sau khi trừ đi các chi phí hoa hồng, chiết khấu và các chi phí liên quan đến việc vận hành, duy trì hệ thống.

2.2. Tôi có quyền ủy thác các phần nghĩa vụ được nêu trong thỏa thuận hiện tại cho các bên thứ ba mà Tôi tham gia vì lợi ích của việc phát triển của đối tác và cấu trúc công việc của mình.

2.3. Trước khi ký thỏa thuận góp tiền, Tôi đảm bảo rằng đó là Tôi sẽ cam kết truyền thông tin về các điều khoản của thỏa thuận góp tiền đã ký kết thực hiện ý tưởng cam kết của quý đối tác.

2.4. Mỗi bên trong thỏa thuận góp tiền đảm bảo rằng họ đã nhận được tất cả sự đồng ý và chấp thuận (bao gồm, nếu cần, các cơ quan chính phủ và các bên thứ ba khác) cần thiết để ký kết và thực hiện thỏa thuận góp tiền và các giao dịch được cung cấp cho họ; ký kết và thực thi thỏa thuận góp tiền và các giao dịch được cung cấp không phải là, và sẽ không cấu thành vi phạm thỏa thuận đã ký trước đó của bất kỳ hành động, quyết định, lệnh, nghị định hay quy định nào khác hành vi của cơ quan công quyền, quyết định, phán quyết, lệnh hoặc hành động khác của tòa án, bất kỳ tòa án trọng tài hoặc trọng tài nhà nước nào, mở rộng hiệu lực của nó cho bên liên quan.

3. Quy trình ký kết thỏa thuận góp tiền (sự chấp nhận của đối tác cùng ý tưởng)

3.1. Văn bản của thỏa thuận góp tiền, bao gồm tất cả các phụ lục, được đặt trong địa chỉ mail của đối tác cùng ý tưởng và được gửi tới cá nhân đối tác cùng ý tưởng.

3.2. Sẵn sàng ký kết thỏa thuận về các điều khoản được quy định trong ưu đãi, đối tác cùng ý tưởng cấu thành sự chấp nhận lời đề nghị dưới dạng điện tử theo cách thức được quy định trong phần này trong thỏa thuận góp tiền. Thỏa thuận được ký kết theo thỏa thuận của đối tác cùng ý tưởng để tham gia theo các điều kiện được thiết lập của thỏa thuận góp tiền.

3.3. Chấp nhận thỏa thuận góp tiền có nghĩa là đối tác cùng ý tưởng đồng ý với tất cả các điều khoản của thỏa thuận góp tiền, bao gồm tất cả các phụ lục và có nghĩa vụ vô điều kiện tuân theo chúng.

Các bên cùng tự nguyện đóng góp tài sản, công sức để thực hiện đầu tư phát triển doanh nghiệp, xây dựng hệ sinh thái Công nghệ – Bất động sản – Tài chính; Cùng hưởng lợi và cùng chịu trách nhiệm rủi ro, không ai đổ lỗi cho ai.

3.4. Thực hiện bất kỳ khoản góp tiền hoặc chuyển nhượng nào của đối tác cùng ý tưởng trong suốt thời gian tồn tại của phiên bản hiện tại của thỏa thuận này trên trang web ngụ ý sự chấp nhận đầy đủ và không thể hủy bỏ của thỏa thuận này.

3.5. Chấp nhận các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận góp tiền nêu trong đoạn 3.4 trong thỏa thuận góp tiền qua đây:

a) Xác nhận và đảm bảo rằng thông tin được cung cấp cho Tôi trong phần “hồ sơ” của tài khoản là đầy đủ, chính xác, hợp lệ và trách nhiệm thuộc về đối tác cùng ý tưởng.

b) Đảm bảo rằng đối tác cùng ý tưởng là một cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và có đầy đủ khả năng về mặt pháp lý, có trí tuệ và trí nhớ tốt, ước tính đầy đủ các rủi ro; rằng đối tác cùng ý tưởng đã tự đánh giá doanh nghiệp do Tôi phát triển và thông tin liên quan đến ý tưởng kinh doanh đó và có thể đưa ra quyết định độc lập về việc thực hiện các giao dịch với số tiền mà đối tác cùng ý tưởng sở hữu một cách hợp pháp; theo đây, đối tác cùng ý tưởng có khả năng về mặt pháp lý theo hệ thống pháp luật về tình trạng cư trú của mình và hoàn toàn đồng ý với tuyên bố về rủi ro (Phụ lục số 1 của thỏa thuận).

c) Đảm bảo đối tác cùng ý tưởng đã hoàn toàn đồng ý với thỏa thuận và tất cả các phụ lục của nó, và đồng ý tuân theo chúng đầy đủ và vô điều kiện.

d) Đảm bảo rằng đồng ý thỏa thuận số tiền góp được quy ước – ghi nhận bằng điểm Mey (Mey). Ở giai đoạn đầu, cứ 460 đồng thì được ghi nhận là 01 Mey. Các giai đoạn sau đó số tiền ghi nhận điểm Mey sẽ tăng dần theo từng giai đoạn. Khi dự án thành công người nắm giữ Mey mới được thụ hưởng.

e) Trước khi ký kết thỏa thuận góp tiền, đối tác cam kết kiểm tra kỹ lưỡng và chấp nhận các điều kiện của các thỏa thuận này. Trong trường hợp chấp nhận vô điều kiện các điều khoản và điều kiện của họ.

f) Đối tác cùng ý tưởng nhận ra bất kỳ trích xuất nào từ trang web và tệp từ máy chủ của trang web được ký bởi những người được ủy quyền của Tôi, là bằng chứng đầy đủ và có liên quan – được trình bày trong trường hợp giải quyết xung đột và / hoặc tranh chấp trong và ngoài Tòa án , trọng tài, cơ quan chính phủ và / hoặc các tổ chức khác; về ngày và thời gian ký kết thỏa thuận góp tiền, thỏa thuận góp tiền của đối tác cùng ý tưởng; về ngày và thời gian nhận / không nhận thông tin cá nhân của đối tác cùng ý tưởng ,của Tôi; về các thay đổi, được thực hiện bởi đối tác cùng ý tưởng trong phần “hồ sơ” của tài khoản; về việc ký kết thỏa thuận góp tiền của đối tác cùng ý tưởng với sự tương tự của chữ ký viết tay của đối tác cùng ý tưởng; của các ứng dụng cho việc gửi hoặc rút (xóa) tiền từ tài khoản của đối tác cùng ý tưởng của các hoạt động khác được thực hiện trong tài khoản. Trách nhiệm đối với việc không tuân thủ các điều khoản, sự vô hiệu hóa của các điều kiện, bảo lãnh, được quy định trong đoạn 3.5. Trong thỏa thuận góp tiền, cũng như các rủi ro liên quan đến tiêu cực của hậu quả, là trách nhiệm duy nhất của đối tác cùng ý tưởng.

3.6. Đối tác thực hiện nội dung trên trang hoangmaichung.com của Tôi mặc nhiên đã chấp nhận nội dung trong trang này và cùng tôi đi tới cùng để thực hiện ý tưởng của chúng ta. Và phải xác định việc tới đích không phải lúc nào cũng mượt mà, cũng có thể phải chấp nhận rủi ro là điều không ai muốn.

4. Thay đổi thỏa thuận góp tiền

4.1. Tôi có quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận trên cơ sở đơn phương bằng cách xuất bản phiên bản mới của thỏa thuận góp tiền trong tài khoản cá nhân.

4.2. Phiên bản mới của thỏa thuận có hiệu lực kể từ ngày được công bố trong tài khoản.

4.3. Đối tác cùng ý tưởng có nghĩa vụ thường xuyên (ít nhất một lần /một tuần) vào tài khoản cá nhân của mình để đảm bảo làm quen với các thay đổi, bổ sung, thu hồi hoặc chấm dứt thỏa thuận và chịu các rủi ro liên quan đến việc thực thi thất bại hoặc không phù hợp với nghĩa vụ của mình được nêu trong đoạn này của thỏa thuận góp tiền đầy đủ.

4.4. Trong trường hợp đối tác cùng ý tưởng không đồng ý với phiên bản mới của thỏa thuận, đối tác cùng ý tưởng có quyền chấm dứt thỏa thuận theo mục 5.1. của thỏa thuận hiện tại; nếu đây không phải là trường hợp không đồng ý, thỏa thuận được coi là có hiệu lực trong phiên bản mới được công bố.

5. Chấm dứt thỏa thuận góp tiền

5.1. Trừ khi được quy định trong hợp đồng, đối tác có thể đơn phương từ chối thực thi thỏa thuận góp tiền bằng cách không nhấn vào việc chọn gói góp tiền.

5.2. Nếu Đối tác không gửi bất kỳ phản hồi nào liên quan đến việc hoàn trả các khoản tiền góp trên tài khoản của mình tại thời điểm chấm dứt thỏa thuận góp tiền, Tôi có quyền hiểu rằng đối tác đã cùng chung ý tưởng kinh doanh với Tôi. Đồng thời, các khoản tiền mà đối tác chuyển sẽ không được hoàn trả.

5.3. Khi không nhấn vào việc chọn gói góp tiền, mối quan hệ pháp lý với đối tác cùng ý tưởng dừng lại. Các ngoại lệ là quan hệ pháp lý liên quan đến việc chấm dứt thỏa thuận góp tiền (hoàn thành việc thực hiện các nghĩa vụ phát sinh trước đó).

5.4. Tất cả các đối tác cùng ý tưởng tự nguyện đồng ý với nội dung trên website https://hoangmaichung.com đều có quyền tham gia hợp tác.

5.5. Thỏa thuận hợp tác giữa Tôi và Đối tác cùng ý tưởng chấm dứt khi mục đích hợp tác đã đạt được (dự kiến trước năm 2025 chậm nhất là năm 2027).

6. Chủ đề của thỏa thuận góp tiền

6.1. Trên cơ sở ứng dụng, Tôi ký kết thỏa thuận góp tiền với đối tác cùng ý tưởng, chủ đề là và cơ hội giành quyền đối với sự góp tiền của quý đối tác có được, theo tùy chọn thỏa thuận, như là phương tiện của nghĩa vụ thực thi. Theo thỏa thuận góp tiền, theo yêu cầu của đối tác cùng ý tưởng, người bảo lãnh được bảo đảm vào tài khoản của đối tác cùng ý tưởng để nhượng bộ yêu cầu tương xứng.

6.2. Các gói tiền được đối tác cùng ý tưởng lựa chọn bằng cách điền vào mẫu “Đơn đăng ký” trong tiểu mục “Góp tiền” và “Góp tiền trả góp” trong phần “Góp tiền” của tài khoản. Trong quá trình hình thành ứng dụng và đăng ký thỏa thuận góp tiền, những điều sau đây sẽ được tính đến:

6.2.1. Các khoản góp tiền với số tiền bằng tổng giá trị của gói chia sẻ sẽ được ghi có vào việc thực hiện nghĩa vụ tiền tệ của đối tác cùng ý tưởng theo thỏa thuận góp tiền.

6.2.2. Tổng số tiền góp tiền, chiết khấu hiện tại, chi phí của gói chia sẻ bằng VNĐ, theo ứng dụng, được xác định trong cột “Tổng” của phần “góp tiền” trong phần “góp tiền” của tài khoản, và cũng được chuyển nhượng dưới hình thức thỏa thuận góp tiền cho các bên ký kết sau đó.

6.2.3. Thông tin về các khoản góp tiền và các gói chia sẻ đã chọn được chuyển cho Tôi, tuân thủ các đơn đăng ký đã nộp và các khoản góp tiền được ghi có để góp tiền, theo thỏa thuận góp tiền.

6.2.4. Quyền đối với cơ hội giành quyền đối với sự chiếm hữu tương ứng với số tiền có được và được chuyển từ người bảo lãnh cho đối tác cùng ý tưởng kể từ thời điểm áp dụng yêu cầu bằng văn bản theo thỏa thuận tùy chọn. Đồng thời với việc chuyển giao cơ hội giành quyền đối với sự chiếm hữu tương ứng với số tiền có được, tất cả các quyền được chuyển cho đối tác cùng ý tưởng, được lưu giữ bởi cơ hội giành quyền đối với sự chiếm hữu tương ứng với số tiền có được.

6.2.5. Do các đối tác cùng ý tưởng góp tiền ở từng giai đoạn khác nhau, để công bằng khi phân chia lợi ích, số tiền góp được thống nhất là Mey ở từng giai đoạn khác nhau. Khi thành công sẽ chia lợi ích theo số Mey mà các đối tác cùng ý tưởng đang sở hữu.

6.3. Dựa trên ứng dụng, Tôi ký kết thỏa thuận với đối tác cùng ý tưởng.

6.3.1. Danh sách các dịch vụ được cung cấp, cũng như thủ tục điền đơn, được Tôi công bố trên trang web.

6.3.2. Các khoản góp tiền với số tiền bằng với giá của gói tiền theo thỏa thuận góp tiền sẽ được tính là các khoản góp tiền cho dịch vụ.

6.4. Tại thời điểm nộp đơn, đối tác cùng ý tưởng đảm bảo rằng có đủ tiền trong tài khoản của mình để thực hiện các giao dịch theo quy trình được thiết lập trong đoạn. 7.8 của “Thỏa thuận góp tiền”.

6.5. Đối tác cùng ý tưởng góp tiền cho Tôi trên cơ sở tự nguyện. Đối tác cùng ý tưởng được quyền tham gia các chương trình ưu đãi (giới thiệu, đại lý) do Tôi thực hiện. Các điều kiện để tham gia vào các chương trình được đề cập ở trên được Tôi công bố trong tài khoản (nếu có).

6.6. Do thỏa thuận là phụ trợ, có tính chất sơ bộ và nhằm mục đích tổ chức và cung cấp ký kết thỏa thuận góp tiền giữa các bên, các dịch vụ của Tôi về xử lý ứng dụng, cung cấp tài khoản, lưu trữ góp tiền và các dịch vụ khác không phải là chủ đề của giao dịch miễn phí riêng biệt, được cung cấp miễn phí trong thỏa thuận của đối tác cùng ý tưởng.

7. Giao dịch góp tiền

7.1. Khoản góp tiền được hiển thị trên tài khoản bằng VNĐ, sau khi Tôi nhận được.

a) Góp tiền được thực hiện bằng cách sử dụng độc quyền các dịch vụ góp tiền được cung cấp trong tài khoản.

b) Một khoản góp tiền dưới bất kỳ hình thức nào khác (khác với các khoản đã nêu ở trên) chỉ có thể được đối tác cùng ý tưởng thực hiện với sự cho phép bằng văn bản của Tôi. Mặt khác, Tôi có quyền không nhận khoản góp tiền đó hoặc trả lại số tiền đã nhận vào tài khoản của người trả tiền (trừ chi phí cho hoạt động ngân hàng).

7.2. Tôi có quyền yêu cầu một bản sao chứng từ góp tiền từ đối tác cùng ý tưởng, được cung cấp bởi ngân hàng hoặc dịch vụ góp tiền của người trả tiền kèm theo ghi chú thực hiện. Tôi có quyền không hiển thị tiền của khoản góp tiền tương ứng trên tài khoản của đối tác cùng ý tưởng trước khi đối tác cùng ý tưởng xuất trình một bản sao của tài liệu và khi tiền chưa được ghi có vào tài khoản ngân hàng của Tôi.

7.3. Nếu góp tiền được thực hiện bằng chuyển khoản ngân hàng, đối tác cùng ý tưởng có nghĩa vụ chỉ định mục đích góp tiền sau trong chứng từ góp tiền: “Góp tiền theo thỏa thuận góp tiền số ….”.

Trong trường hợp đối tác góp tiền không đúng mục đích, Tôi có quyền không hiển thị khoản góp tiền trên tài khoản và không thực hiện bất kỳ giao dịch nào với khoản góp tiền trước khi đối tác cùng ý tưởng làm rõ mục đích góp tiền. Trong trường hợp này, đối tác có nghĩa vụ cung cấp cho Tôi một văn bản làm rõ về mục đích góp tiền. Số tiền đối tác cùng ý tưởng góp cho Tôi không được rút ra và/hoặc yêu cầu hoàn lại trong mọi trường hợp.

7.4. Việc góp tiền được thực hiện trên cơ sở ứng dụng, hình thức có sẵn trong phần “Góp tiền” của của Tài khoản. Việc hủy đơn không thể được thực hiện sau khi đã gửi tới 7.4.a. Các khoản góp tiền được ghi có vào tài khoản theo các điều khoản sau:

a) Các khoản góp tiền được chuyển đến tài khoản ngân hàng của Tôi, được xử lý không muộn hơn một ngày sau ngày nhận.

b) Các khoản góp tiền được chuyển đến tài khoản ngân hàng của đại lý , được xử lý chậm nhất một ngày sau ngày chuyển tiền vào tài khoản kinh doanh của Tôi bởi Tôi.

7.5. Tôi chấp nhận góp tiền bằng loại tiền mà Tôi hoặc Đại lý đã mở tài khoản. Chi tiết về dịch vụ góp tiền liên quan đến thực hiện ký quỹ, nằm trong tài khoản.

7.6. Khi thực hiện việc góp tiền bằng đồng tiền khác với loại tiền tệ của tài khoản ngân hàng hoặc tài khoản của Tôi mà góp tiền được thực hiện bởi Đại lý, đối tác cùng ý tưởng phải tính đến biến động tỷ giá và phí ngân hàng cho các hoạt động chuyển đổi.

7.7. Khi góp tiền, tất cả các khoản hoa hồng của ngân hàng, đại lý, đại lý góp tiền, trung gian tài chính, v.v … liên quan đến khoản góp tiền sẽ được đối tác cùng ý tưởng hoàn trả; do đó, đối tác cùng ý tưởng phải xem xét khả năng góp tiền được hiển thị trên tài khoản của mình, ngoại trừ hoa hồng tương ứng hoặc phí chuyển khoản.

7.8. Khi thực hiện góp tiền theo hợp đồng góp tiền được bảo đảm và / hoặc thỏa thuận dịch vụ, khoản góp tiền được thực hiện bằng cách cân đối số tiền tương ứng từ các khoản góp tiền được ghi trong tài khoản.

8. Nhắn tin, lưu lượng tài liệu

8.1. Thông điệp và luồng tài liệu giữa đối tác cùng ý tưởng và Tôi, theo quy định, được thực hiện với việc sử dụng các tài liệu điện tử.

8.1.1. Trừ khi được thỏa thuận góp tiền cung cấp theo cách khác và nếu có khả năng thực thi kỹ thuật trong tài khoản, đối tác cùng ý tưởng có thể gửi các tài liệu sau đây, được hình thành và hướng dẫn sử dụng các dịch vụ đặc biệt của tài khoản:

a) Đơn xin ký kết thỏa thuận góp tiền.

b) Đơn xin góp tiền.

c) Các hoạt động khác có thể được thực hiện về mặt kỹ thuật trong tủ cá nhân.

8.1.2. Sau khi ủy quyền trong tài khoản cá nhân, tất cả các hoạt động, được đối tác cùng ý tưởng thực hiện thông qua tài khoản cá nhân, được coi là được đối tác cùng ý tưởng chấp thuận trừ khi có quyết định khác của tòa án xác nhận hành động bất hợp pháp của bên thứ ba.

a) Đối tác cùng ý tưởng có nghĩa vụ thực hiện các biện pháp để đảm bảo an toàn cho thiết bị cung cấp quyền truy cập vào tủ cá nhân, cũng như bảo vệ tính bảo mật của thông tin đăng nhập và mật khẩu, bao gồm:

b) Không để thiết bị không giám sát.

c) Không chuyển thiết bị cho bên thứ ba.

d) Cài đặt các biện pháp bảo vệ bổ sung trong thiết bị và kích hoạt các hệ thống an toàn hiện tại.

e) Giữ mật khẩu riêng tư.

f) Không cho phép truy cập vào thiết bị cho bên thứ ba thông qua kết nối dây và không dây (Bluetooth, Wi-Fi, kết nối cáp, v.v.).

g) Nếu có thể, cài đặt và sử dụng các chương trình chống vi-rút và các chương trình bảo vệ chống lại sự xâm nhập trái phép.

h) Trường hợp trộm cắp hoặc bất kỳ chiếm đoạt bất hợp pháp khác của thiết bị, mất mát của thiết bị, hoặc trong trường hợp có cơ sở thực tế để tin rằng một bên thứ ba có hoặc có thể có truy cập, thông báo ngay cho Tôi để chặn tủ cá nhân.

Việc không thực hiện các biện pháp có thể dẫn đến thiệt hại cho đối tác cùng ý tưởng do các bên thứ ba thực hiện các hoạt động trái phép của Đối tác cùng ý tưởng thông qua tài khoản cá nhân bằng cách sử dụng thông tin đăng nhập của đối tác cùng ý tưởng (hoặc địa chỉ điện tử) và mật khẩu. Tôi sẽ không chịu trách nhiệm với đối tác cùng ý tưởng về những thiệt hại đó trong mọi trường hợp.

8.1.3. Khả năng nộp tài liệu theo quy trình được nêu trong đoạn của thỏa thuận góp tiền hiện tại, được trao cho đối tác cùng ý tưởng trên cơ sở chấp nhận thỏa thuận góp tiền và thỏa thuận người dùng.

a) Tôi có quyền gửi các yêu cầu, thông báo, báo cáo của đối tác cùng ý tưởng, theo thỏa thuận hiện tại, bằng cách xuất bản của họ trong tài khoản cá nhân.

b) Tài liệu điện tử được cung cấp bởi đoạn.

8.1.4 Thỏa thuận góp tiền sẽ sẽ được thừa nhận là bằng chứng tài liệu trong việc giải quyết các điểm tranh chấp và / hoặc xung đột, bao gồm cả bằng chứng về các yêu cầu thông báo, tin nhắn, cũng như các yêu cầu của đối tác cùng ý tưởng hoặc đơn đặt hàng, và để xác định các điều khoản được nêu trong các yêu cầu hoặc đơn đặt hàng. 8.2.

Tôi có thể sử dụng sao chép chữ ký bằng phương pháp sao chép cơ học trên các tài liệu được cung cấp cho Đối tác cùng ý tưởng.

9. Trách nhiệm

9.1. Các bên chịu trách nhiệm cho việc vi phạm nghĩa vụ trong trường hợp cố ý hoặc sơ suất.

9.2. Các bên không chịu trách nhiệm cho việc vi phạm nghĩa vụ do các lý do kỹ thuật, đó là:

Không có hỗ trợ kỹ thuật trong những ngày không phải là ngày làm việc, lỗi phần mềm, quá tải kênh liên lạc điện tử, hư hỏng thiết bị, các sự cố kỹ thuật khác có phát sinh thông qua không có lỗi của các bên.

9.3. Tôi sẽ không chịu trách nhiệm với đối tác trong các trường hợp sau:

a) Đối với các thiệt hại do việc thực hiện các ứng dụng được Tôi xem xét chính đáng là đến từ đối tác.

b) Đối với kết quả của các quyết định góp tiền của đối tác trên cơ sở tham vấn và thông tin phân tích do người thứ ba cung cấp.

c) Đối với việc Tôi không có khả năng thực hiện các nghĩa vụ của mình do việc chấm dứt hoặc đình chỉ hoạt động của doanh nghiệp.

9.4. Đối tác cùng ý tưởng có nghĩa vụ bồi hoàn cho Tôi các chi phí phát sinh do sự hài lòng của các vụ kiện của bên thứ ba phát sinh do việc cung cấp dịch vụ cho đối tác cùng ý tưởng.

9.5. Quyền, nghĩa vụ của các đối tác: Cùng hưởng lợi và cùng chịu trách nhiệm rủi ro theo giá trị đóng góp của mình. Không được rút khỏi thỏa thuận hợp tác, không được rút tiền góp mà chỉ được chuyển nhượng phần tiền góp của mình cho người khác. Và thực hiện theo quy định pháp luật. Không phân chia tài sản chung trước khi chấm dứt thỏa thuận hợp tác. Được tham gia quyết định các vấn đề liên quan đến thực hiện thỏa thuận hợp tác, được giám sát hoạt động hợp tác. Phải bồi thường thiệt hại cho các thành viên hợp tác khác do lỗi của mình gây ra;

9.6. Phương thức phân chia lợi nhuận: Quyền lợi của Tôi tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land sẽ được chia sẻ lại cho các Đối tác cùng ý tưởng đã góp tiền cho tôi theo tỷ lệ đóng góp.

10. Lực lượng chính

10.1. Các bên sẽ không chịu trách nhiệm cho sự thất bại hoàn toàn hoặc một phần (thực thi không phù hợp) nghĩa vụ của thỏa thuận trong trường hợp thất bại này (thực thi không phù hợp) là kết quả của lực lượng chính diễn ra sau khi ký kết thỏa thuận.

10.2. Trong trường hợp lực lượng chính, thời hạn thực hiện nghĩa vụ của các bên được kéo dài theo thời gian hoạt động của các trường hợp đó.

10.3. Bên thấy không thể thực hiện nghĩa vụ của thỏa thuận phải thông báo cho bên kia bằng văn bản trong vòng ba ngày sau khi bắt đầu các tình huống đó và mô tả tình huống, khoảng thời gian có thể xảy ra của hiệu lực và chấm dứt các trường hợp này.

10,4. Nếu các bên không có khả năng thực hiện đầy đủ hoặc một phần nghĩa vụ của thỏa thuận trong trường hợp có hiệu lực lớn trong hơn một tháng, các bên có quyền chấm dứt thỏa thuận. Trong trường hợp này, cả hai bên đều không có quyền bồi thường thiệt hại do việc chấm dứt đó gây ra.

11. Giải pháp tranh chấp

11.1. Các bên sẽ thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết cho giải pháp cho các điểm tranh chấp bằng phương thức tham vấn thân thiện và thiện chí.

11.2. Tranh chấp giữa các bên không thể giải quyết bằng đàm phán sẽ được xem xét dưới dạng các giao thức trước hành động. Khiếu nại (đơn, khiếu nại và các khiếu nại tương tự khác, sau đây được gọi chung là khiếu nại) phải được gửi cho mỗi bên bằng cách đăng ký với thông báo gửi, tài liệu được quét – qua email; bằng thư chuyển phát nhanh hoặc gửi trực tiếp để nhận chữ ký sử dụng địa chỉ bưu chính của đối tác cùng ý tưởng được chỉ định trong phần “Hồ sơ” của tài khoản và địa chỉ bưu chính của Tôi được chỉ định trong thỏa thuận góp tiền.

11.3. Khiếu nại được xem xét:

a) Bởi Tôi – trong vòng ba mươi ngày sau ngày nhận, hoặc trong mười lăm ngày trong trường hợp yêu cầu bồi thường, không yêu cầu điều tra và xác minh thêm.

b) Bởi đối tác cùng ý tưởng – trong vòng mười lăm ngày kể từ ngày nhận.

c) Tôi có quyền yêu cầu các tài liệu và thông tin bổ sung từ đơn vị được giải quyết (sau đây: Người nộp đơn “) trong quá trình xem xét yêu cầu bồi thường, thời gian xem xét yêu cầu bồi thường sẽ tăng lên trong thời gian nộp yêu cầu tài liệu, nhưng không quá mười ngày.

11.4. Tôi không xem xét các khiếu nại nặc danh, tức là các khiếu nại không chứa thông tin về người nộp đơn.

11.5. Tôi có quyền từ chối yêu cầu bồi thường nếu được nộp lần thứ hai , tức là không có thông tin mới trong khi tất cả các đối số được phác thảo đã được kiểm tra đầy đủ và người nộp đơn đã nhận được câu trả lời.

11.6. Thông báo bác bỏ yêu cầu có tham chiếu đến câu trả lời được đưa ra trước đó được gửi cho người nộp đơn mà không thể giải quyết theo giao thức tiến hành động, được quyền giải quyết theo quy trình tư pháp theo hệ thống pháp luật của Việt Nam.

12. Các điều khoản khác

12.1. Tôi có quyền ủy thác các quyền và nghĩa vụ được nêu trong thỏa thuận hiện tại cho các bên thứ ba nếu phù hợp với kế hoạch phát triển của Tôi.

12.2. Luật áp dụng: Áp dụng theo Pháp luật Việt Nam. Các nội dung chưa được đề cập trong thỏa thuận này được thực hiện theo các quy định của pháp luật có liên quan.

12.3. Thỏa thuận góp tiền có hiệu lực trong 5 năm kể từ ngày đối tác cùng ý tưởng góp tiền đầu tiên và sau đó sẽ được tự động gia hạn trong trường hợp không có thông báo bằng văn bản cho bên kia trong một tháng theo lịch trước khi hết hạn thỏa thuận góp tiền.

12.4. Đối tác cùng ý tưởng không có quyền chuyển nhượng các quyền hoặc nghĩa vụ ủy quyền được nêu trong thỏa thuận hiện tại cho các bên thứ ba mà không có sự cho phép bằng văn bản của Tôi.

12.5. Thỏa thuận này và tài liệu giao dịch có thể được viết bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Nếu có bất kỳ sự khác biệt nào giữa các phiên bản tiếng Việt và tiếng Anh, phiên bản bằng tiếng Việt sẽ được áp dụng. Tất cả các thông báo chuyển tiếp theo thỏa thuận này sẽ được dịch sang tiếng Việt. Tất cả các khiếu nại, truy vấn, báo cáo, chứng chỉ và các tài liệu hoặc thông tin liên lạc khác được cung cấp dưới đây sẽ được thực hiện bằng tiếng Việt hoặc sẽ được kèm theo một bản dịch được chứng thực sang tiếng Việt.

Tuyên ngôn rủi ro, liên quan đến việc tham gia góp tiền

Mục đích của tuyên bố này là cung cấp cho các nhà góp tiền thông tin về các rủi ro liên quan đến việc ký kết thỏa thuận góp tiền hoặc các giao dịch tài chính trong khuôn khổ thỏa thuận góp tiền và để cảnh báo về những tổn thất có thể xảy ra trong việc thực hiện góp tiền cho Tôi.

Rủi ro trong tuyên bố này đề cập đến khả năng tổn thất tài chính của người góp tiền (dưới dạng thiệt hại thực tế và / hoặc tổn thất lợi nhuận) phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ các khoản góp tiền.

Đối tác góp tiền nhận thức được rằng góp tiền vào Tôi – liên quan đến một số rủi ro nhất định, trong đó trách nhiệm không thể được quy cho Tôi, người bảo lãnh hoặc ERSS vì khả năng dự đoán và ngăn ngừa hậu quả của những rủi ro đó bị hạn chế. Về vấn đề này, các đối tác góp tiền nên đánh giá độc lập các cơ hội góp tiền của mình và Tôi sẽ nỗ lực hết sức để giúp các đối tác góp tiền giảm thiểu rủi ro khi góp tiền vào Tôi theo thỏa thuận góp tiền an toàn.

1. Rủi ro kinh tế cho nhà góp tiền như sau:

• Rủi ro mất thu nhập dự kiến – khả năng xảy ra sự kiện liên quan đến việc mất một phần hoặc toàn bộ thu nhập dự kiến từ cổ phiếu (mất doanh thu).

• Nguy cơ mất tiền góp tiền – khả năng xảy ra sự kiện liên quan đến việc mất một phần hoặc toàn bộ số tiền (tiền mặt và / hoặc cổ phiếu có bảo đảm).

• Nguy cơ mất quá nhiều tiền góp tiền – khả năng xảy ra sự kiện, không chỉ mất hoàn toàn thu nhập dự kiến và vốn góp tiền, mà còn mất vượt quá số tiền góp tiền, thì chỉ mất số tiền đã góp..

• Rủi ro thanh khoản – khả năng tổn thất tài chính khi ý tưởng không thành công.

• Rủi ro không đạt được các mục tiêu góp tiền – khả năng tổn thất tài chính phát sinh do không đạt được các mục tiêu góp tiền của nhà góp tiền. Do thực tế là Tôi không cung cấp bất kỳ sự đảm bảo nào cho việc bảo toàn tiền góp và tăng tiền góp, đối tác góp tiền không thể được đảm bảo mức tăng tiền góp mà đối tác góp tiền muốn đạt được.

Đối tác cùng ý tưởng có thể mất một phần hoặc toàn bộ tiền góp. Đối tác cùng ý tưởng hoàn toàn nhận thức được các rủi ro trong đoạn này, chọn độc lập các gói tiền để mua, phù hợp với mục tiêu và mục tiêu góp tiền của mình và chịu trách nhiệm về lựa chọn của mình.

2. Các dạng rủi ro khác:

• Rủi ro kinh tế – rủi ro của các sự kiện bất lợi có tính chất kinh tế, liên quan đến đối tác cùng ý tưởng. Những rủi ro như vậy nên được phân bổ như sau:

• Rủi ro về giá – rủi ro phát sinh tổn thất tài chính của đối tác cùng ý tưởng do thay đổi bất lợi về giá của cổ phiếu được bảo đảm.

• Rủi ro tiền tệ – rủi ro phát sinh tổn thất tài chính của đối tác cùng ý tưởng do thay đổi bất lợi về tỷ giá hối đoái.

• Rủi ro lạm phát – rủi ro phát sinh tổn thất tài chính của đối tác cùng ý tưởng do lạm phát.

• Rủi ro thanh khoản – rủi ro phát sinh tổn thất tài chính của đối tác cùng ý tưởng.

Phụ lục của thỏa thuận góp tiền v2.0.

• Rủi ro thu phí và các khoản phí khác – khả năng tổn thất tài chính của đối tác cùng ý tưởng liên quan đến việc thiếu thông tin hoàn toàn hoặc một phần của đối tác cùng ý tưởng về chi phí liên quan đến việc triển khai các hoạt động trong tài khoản. Trước khi thực hiện một số thao tác nhất định, Đối tác cùng ý tưởng phải thực hiện tất cả các bước cần thiết để có được cái nhìn rõ ràng về tất cả các khoản hoa hồng và các khoản phí khác phải trả cho đối tác cùng ý tưởng. Số tiền lệ phí đó có thể được khấu trừ vào các khoản góp tiền hoặc tăng chi phí của đối tác cùng ý tưởng.

• Rủi ro pháp lý – rủi ro phát sinh tổn thất tài chính của đối tác cùng ý tưởng do có hiệu lực mới hoặc thay đổi các hành vi pháp lý hiện có. Rủi ro pháp lý cũng bao gồm khả năng tổn thất tài chính của đối tác cùng ý tưởng do không có hoặc không rõ ràng về các hành vi pháp lý thông thường, trực tiếp hoặc gián tiếp. Những rủi ro như vậy cũng cần được xác định.

• Rủi ro về luật thuế – rủi ro tổn thất tài chính của đối tác cùng ý tưởng, liên quan đến việc sử dụng luật thuế hiện hành, thay đổi thứ tự thuế hiện tại của các giao dịch trên thị trường. Vị trí của cơ quan thuế đối với một số vấn đề nhất định có thể trải qua những thay đổi quan trọng, đến lượt nó, làm tăng khả năng ảnh hưởng xấu đến đối tác cùng ý tưởng, góp tiền vào Tôi.

• Rủi ro chính trị xã hội – rủi ro gây thiệt hại tài chính cho đối tác cùng ý tưởng, liên quan đến thay đổi chính sách kinh tế và chính trị, rủi ro bất ổn chính trị, bất ổn xã hội, bao gồm rủi ro đình công, có nguy cơ bùng phát chiến sự, v.v. hầu hết các thay đổi căn bản có thể dẫn đến việc từ chối hoặc hoãn thi hành bởi Tôi về nghĩa vụ của mình, để hạn chế một số khoản góp tiền (ví dụ như nước ngoài) và có thể bị tịch thu hoặc quốc hữu hóa tài sản nhất định của đối tác cùng ý tưởng.

• Rủi ro tội phạm – rủi ro gây ra tổn thất tài chính của đối tác cùng ý tưởng, do hành vi trái pháp luật của người thứ ba gây ra, bao gồm rủi ro gian lận đối với tài sản của đối tác cùng ý tưởng.

• Rủi ro hoạt động (rủi ro kỹ thuật, công nghệ, nhân sự) – rủi ro gây ra tổn thất tài chính trực tiếp hoặc gián tiếp của đối tác cùng ý tưởng do lỗi thông tin, điện và các hệ thống khác, bao gồm hệ thống hỗ trợ sự cố, hệ thống truy cập từ xa, phần mềm, thiết bị viễn thông và các hệ thống khác sự cố kỹ thuật; bởi vì các lỗi liên quan đến sự không hoàn hảo của cơ sở hạ tầng thị trường, bao gồm các hoạt động của công nghệ, quy trình quản lý, kế toán và kiểm soát.

Tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh do sự thiếu hiểu biết của đối tác cùng ý tưởng đối với các hướng dẫn trong thỏa thuận người dùng.

Đối tác cùng ý tưởng chịu rủi ro thực hiện các giao dịch ngoài kế hoạch trong tài khoản trong trường hợp gửi lại đơn đặt hàng trước khi nhận được kết quả xử lý đơn đặt hàng trước đó. Đối tác cùng ý tưởng có nghĩa vụ bảo vệ mật khẩu và đảm bảo rằng các bên thứ ba không có quyền truy cập vào tài khoản. Đối tác cùng ý tưởng sẽ chịu trách nhiệm trực tiếp cho các hoạt động hoặc giao dịch được thực hiện trong tài khoản, ngay cả khi bên thứ ba đã sử dụng trái phép.

Đối tác cùng ý tưởng biết rằng thông tin được truyền ở dạng không được mã hóa (bằng e-mail, tin nhắn tức thời), không được bảo vệ chống lại truy cập trái phép.

Các bên sẽ tính đến rủi ro liên quan đến khả năng thua lỗ khi trao đổi tin nhắn giữa Tôi và đối tác cùng ý tưởng bằng các tệp điện tử sử dụng hệ thống email.

Danh sách các yếu tố trên không đầy đủ, do đó đối tác cùng ý tưởng có thể phải chịu thêm rủi ro liên quan đến việc triển khai các hoạt động góp tiền cho Tôi.

Rủi ro là một phần không thể thiếu trong bất kỳ quá trình góp tiền nào. Góp tiền cho Tôi được thực hiện theo phụ lục của thỏa thuận góp tiền v2.0

© DOANH NHÂN HOANG MAI CHUNG.